آزمون امریکا

این آزمون دربردارنده 20 سوال از کشورها ، شهرها و منطقه های از شما و وسط قاره آمریکا میباشد. بگونه مثال :‌وانکور در کجا موقعیت دارد؟‌ دریاچه ایری کجا موقعیت دارد؟‌ اکاپولکو کجا موقعیت دارد؟

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 20)
 • 1
  Pus
  1447 نمره کسب شده
 • 2
  TOTTI
  1437 نمره کسب شده
 • 3
  Ramon
  1435 نمره کسب شده
 • 4
  Thur
  1423 نمره کسب شده
 • 5
  Bier um Vier
  1287 نمره کسب شده
 • 6
  knilch
  1225 نمره کسب شده
 • 7
  kay-maria
  1203 نمره کسب شده
 • 7
  wolfi
  1203 نمره کسب شده
 • 9
  sweeney
  1196 نمره کسب شده
 • 10
  rattanpakk
  1191 نمره کسب شده
 • 11
  sauzahn
  1141 نمره کسب شده
 • 12
  max destructor
  1087 نمره کسب شده
 • 13
  Hexchen
  1085 نمره کسب شده
 • 14
  Pötel
  1074 نمره کسب شده
 • 15
  Heiskamp
  1064 نمره کسب شده
 • 16
  Harry Hirsch
  1052 نمره کسب شده
 • 17
  Poschi
  1051 نمره کسب شده
 • 18
  paUle
  1045 نمره کسب شده
 • 19
  Knossos
  1038 نمره کسب شده
 • 20
  oxmox
  1037 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
 • 1
  dragonfoot
  1717 نمره کسب شده
 • 2
  Dorii
  1570 نمره کسب شده
 • 3
  Didi
  1540 نمره کسب شده
 • 4
  Rolly Polly
  1537 نمره کسب شده
 • 5
  Schwede
  1535 نمره کسب شده
 • 6
  keiaahnig
  1518 نمره کسب شده
 • 7
  Bond
  1509 نمره کسب شده
 • 8
  Athene
  1508 نمره کسب شده
 • 9
  PETZI
  1499 نمره کسب شده
 • 10
  matzilla
  1498 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات