آزمون افریقا

این آزمون دربردارنده 20 سوال از کشورها ، شهرها و منطقه های از آفریقا میباشد. بگونه مثال :‌شهر کیپ تاون در کجا واقع شده است؟‌ سینیگال در کجا واقع گردیده است؟‌صحرای نامیب در کجا واقع گردیده است؟‌

جریان بازی:
محل مورد نظر را در کلیک کنید. باید خاطر نشان ساخت که هرچه به محل مورد نظر نزدیک باشید امتیازتان بالاتر خواهد بود. بعد از ارایه پاسخ به تمامی 20 سوالات نمرات کسب شده را مشاهده خواهید کرد. تمام
 • نمرات کسب شده هفت روزه (بهترین نمره 25)
 • 1
  dragonfoot
  1579 نمره کسب شده
 • 2
  Schwede
  1538 نمره کسب شده
 • 3
  Graf Karto
  1518 نمره کسب شده
 • 4
  marylou
  1500 نمره کسب شده
 • 5
  TOTTI
  1463 نمره کسب شده
 • 6
  knilch
  1461 نمره کسب شده
 • 7
  Thur
  1452 نمره کسب شده
 • 8
  Illy
  1451 نمره کسب شده
 • 9
  Mierafigkeit
  1436 نمره کسب شده
 • 10
  Al Capone
  1435 نمره کسب شده
 • 11
  Nachteule
  1431 نمره کسب شده
 • 12
  bobanovic
  1409 نمره کسب شده
 • 13
  Angie
  1405 نمره کسب شده
 • 14
  Onk
  1394 نمره کسب شده
 • 15
  hakan
  1384 نمره کسب شده
 • 16
  helm
  1365 نمره کسب شده
 • 17
  Giraffo
  1354 نمره کسب شده
 • 18
  Mike aus MS
  1273 نمره کسب شده
 • 19
  Rob Regengott
  1263 نمره کسب شده
 • 20
  Trillian
  1218 نمره کسب شده
 • 21
  TGB
  1165 نمره کسب شده
 • 22
  Droschka
  1127 نمره کسب شده
 • 23
  Pianoheiko
  1062 نمره کسب شده
 • 24
  Kümmel
  1027 نمره کسب شده
 • 25
  Butthead
  994 نمره کسب شده
 • تالار مشاهیر
 • 1
  dragonfoot
  1769 نمره کسب شده
 • 2
  Listeria
  1684 نمره کسب شده
 • 3
  Indy
  1667 نمره کسب شده
 • 4
  PvtPaula
  1642 نمره کسب شده
 • 5
  Dorii
  1640 نمره کسب شده
 • 6
  Rolly Polly
  1633 نمره کسب شده
 • 7
  Didi
  1632 نمره کسب شده
 • 8
  Schwede
  1624 نمره کسب شده
 • 9
  anon
  1614 نمره کسب شده
 • 10
  marylou
  1605 نمره کسب شده
 • ارایه جزییات